Welcome to CT Accent

Vítejte u CT Accent

Where Software Solutions Speak Excellence!

Kde softwarová řešení hovoří o dokonalosti!

About Us

O nás

Celebrating innovation and excellence, CT Accent pioneers transformative software solutions for a brighter digital tomorrow

Společnost CT Accent, která oslavuje inovace a dokonalost, je průkopníkem transformačních softwarových řešení pro lepší digitální zítřek

CT Accent focuses its activities on specific and innovative systems in informatics, in particular in the areas and activities of:

CT Accent se zaměřuje na specifické a inovativní systémy v oblasti IT, zejména na oblasti a činnosti:

 • Design and analysis of information systems.
 • Návrh a analýza informačních systémů.
 • Analysis of information needs.
 • Analýza informačních potřeb.
 • Development and implementation of systems.
 • Vývoj a implementace systémů.
 • Project management.
 • Řízení projektů.
 • Process analysis and reengineering.
 • Procesní analýzu a reengineering.
 • Investments in new systems.
 • Investice do nových systémů.
 • Capacity outsourcing.
 • Outsourcing kapacit.
 • Operation of Internet applications.
 • Provoz internetových aplikací.

Our Clients

Naši klienti

Dopravní podnik hl. města Prahy
Alpha Associates
Ministerstvo dopravy ČR

References

Reference

 • eBank
  • Analysis and development of the banking system
  • Analysis and solution of the bank's communication infrastructure
  • Project of creation of the bank's business process model (BPM) and management of its subsequent application
  • Cooperation on the bank's security model (Internet communication)
  • Information system for risk management support (ESS, RCB)
 • eBanka
  • Analýza a vývoj bankovního systému
  • Analýza a řešení komunikační infrastruktury banky
  • Projekt tvorby business process modelu (BPM) banky a řízení jeho následné aplikace
  • Spolupráce na bezpečnostním modelu banky (Internetová komunikace)
  • Informační systém pro podporu risk managementu (ESS, RCB)
 • Transfinance
  • Enterprise Information Strategy
  • Reconstruction of operational document and financial accounting
  • Implementation of an information system for factoring
  • Information system infrastructure solution
  • Information system revitalisation project
 • Transfinance
  • Informační strategie podniku
  • Rekonstrukce operativní evidence dokladů a finančního účetnictví
  • Implementace informačního systému pro factoring
  • Řešení infrastruktury informačního systému
  • Projekt revitalizace informačního systému
 • Czech Insurance Company
  • Workstation Security Project
  • Implementing workstation security using smart cards
  • Case Disposal Management Information System
 • Česká pojišťovna
  • Projekt zabezpečení pracovních stanic
  • Realizace bezpečnosti pracovních stanic pomocí čipových karet
  • Informační systém pro řízení likvidace případů
 • Multiservice
  • Information system audit
  • Information system optimization
 • Multiservis
  • Audit informačního systému
  • Optimalizace informačního systému
 • Colognia press spol. s r.o.
  • Development of a short information strategy for a dynamically developing self-adhesive label printer
  • Analysis and design of the overall information system as a basis for its implementation and commissioning
  • Logical and detailed data analysis of the company's overall information system
  • Process and functional analysis of the company's overall information system
 • Colognia press spol. s r.o.
  • Zpracování krátké informační strategie dynamicky se rozvíjející tiskárny samolepících etiket
  • Zpracování analýzy a návrhu celkového informačního systému jako podkladu pro jeho implementaci a zavedení do provozu
  • Logická a detailní datová analýza celkového informačního systému společnosti
  • Procesní a funkční analýza celkového informačního systému společnosti
 • International Medical Services
  • Development of an abbreviated information strategy. CT Accent is the winner for the development and system integration of the information system for the new modern clinic
  • Analysis, development and implementation of the clinic's information system
 • International Medical Services
  • Zpracování zkrácené informační strategie. CT Accent se stává vítězem pro tvorbu a systémovou integraci informačního systému nové moderní kliniky
  • Analýza, vývoj a implementace informačního systému kliniky
 • Hamrsport
  • Reservation and check-in system of the Hamr sports grounds
 • Hamrsport
  • Rezervační a odbavovací systém sportovišť areálu Hamr
 • HotelTime
  • Online booking system for hotel facilities
 • HotelTime
  • Systém on-line rezervace kapacit hotelových zařízení
 • Czech Golf Federation
  • Central competition server of the CGF
 • Česká golfová federace
  • Centrální soutěžní server ČGF
 • Slovak Golf Federation
  • Central competition server SKGA
 • Slovenská golfová asociácia
  • Centrální soutěžní server SKGA
 • TeeTime
  • Central reservation system for 80% of golf courses in the Czech Republic and Slovakia
  • Check-in and BackOffice system of golf courses
 • TeeTime
  • Centrální rezervační systém 80% golfových hřišť v ČR a SR
  • Odbavovací a BackOffice systém gofových hřišť
 • Eurest spol. s.r.o.
  • Invoicing system of the central purchasing area
 • Eurest spol. s.r.o.
  • Fakturační systém oblasti centrálního nákupu
 • ANO Credit Union
  • Complex banking system
 • ANO Záložna
  • Komplexní bankovní systém
 • Our Solutions

  Naše řešení

  Discover our comprehensive range of innovative solutions designed to address your unique needs and propel your business towards success

  Objevte naši komplexní nabídku inovativních řešení, která jsou navržena tak, aby řešila vaše jedinečné potřeby a posunula vaše podnikání k úspěchu

  • Custom software development.
  • Zakázkový vývoj software.
  • Backoffice operating systems.
  • Backoffice provozní systémy.
  • Web applications.
  • Web aplikace.
  • CRM systems.
  • CRM systémy.
  • Management information systems.
  • Manažerské informační systémy.
  • Banking systems.
  • Bankovní systémy.
  • Internet portals.
  • Internetové portály.
  • Data warehouses.
  • Datové sklady.

  Ready to start something great?

  Připraven začít něco velkého?

  Reach out to us today and let's embark on a journey of digital transformation together!

  Obraťte se na nás ještě dnes a vydejme se společně na cestu digitální transformace!

  Address: Na Groši 1344/5a, Praha 10, Hostivař, 102 00

  Adresa: Na Groši 1344/5a, Praha 10, Hostivař, 102 00

  Email: info@ctaccent.cz

  Phone: +420 601 540 940

  Telefon: +420 601 540 940

  Contact us Kontaktujte nás